توضیحات

 

فنی
کد فنی EZC100H3075
رنج جریان(آمپر) ۷۵A
ظرفیت قطع ۳۰KA
واحد تریپ TM75