بنر دسته
ترتیب بر اساس:
نمایش :

ترانس اشنایدر

اندازه گیری و نظارت بر پارامترهای الکتریکی شبکه روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند. برای مصرف بهینه و بهبود کارایی از ترانس اشنایدر  می توان استفاده کرد.در این نوع ترانس جریان اصول تشخیص خطا بر اساس جمع جریان های اندازه گیری شده است. در مدار های تک فاز سیم فاز و نول از داخل ترانس جریان (CT) و در مدار های سه فاز کلیه سیم های فاز به علاوه سیم نول از داخلCT عبور داده می شود. ترانس جریان مجموع اثر جریان ها را جمع می‌کند.

ترانس اشنایدر الکتریک

حفاظت خودکار در برابر خطرات ناشی از قطع ناخواسته مدار ثانویه به حداکثر می برسد، سطح ایمنی برای خطرات ناشی از اضافه ولتاژ و گرمای بیش از حد تابلو برق هم به همین منوال است.

انواع ترانس اشنایدر الکتریک :

 • ترانسفورماتور جریان اشنایدر الکتریک  (نسبت تبدیل 40 به 5)
 • ترانسفورماتور جریان اشنایدر الکتریک (نسبت تبدیل 50 به 5)
 • ترانسفورماتور جریان اشنایدر الکتریک (نسبت تبدیل 60 به 5)
 • ترانسفورماتور جریان اشنایدر الکتریک (نسبت تبدیل 75 به 5)
 • ترانسفورماتور جریان اشنایدرالکتریک  (نسبت تبدیل 100 به 5)
 • ترانسفورماتور جریان اشنایدر الکتریک (نسبت تبدیل 125 به 5)
 • ترانسفورماتور جریان اشنایدر الکتریک (نسبت تبدیل 150 به 5)
 • ترانسفورماتور جریان اشنایدر الکتریک (نسبت تبدیل 200 به 5)
 • ترانسفورماتور جریان اشنایدر الکتریک (نسبت تبدیل 250 به 5)
 • ترانسفورماتور جریان اشنایدر الکتریک (نسبت تبدیل 300 به 5)
 • ترانسفورماتور جریان اشنایدر الکتریک (نسبت تبدیل 400 به 5)
 • ترانسفورماتور جریان اشنایدر الکتریک (نسبت تبدیل 500 به 5)
 • ترانسفورماتور جریان اشنایدر الکتریک (نسبت تبدیل 600 به 5)
 • ترانسفورماتور جریان اشنایدر الکتریک (نسبت تبدیل 800 به 5)
 • ترانسفورماتور جریان اشنایدر الکتریک (نسبت تبدیل 1000 به 5)
 • ترانسفورماتور جریان اشنایدر الکتریک (نسبت تبدیل 1250 به 5)
 • ترانسفورماتور جریان اشنایدر الکتریک (نسبت تبدیل 1500 به 5)
 • ترانسفورماتور جریان اشنایدر الکتریک (نسبت تبدیل 2000 به 5)
 • ترانسفورماتور جریان اشنایدر الکتریک(نسبت تبدیل 2500 به 5)
 • ترانسفورماتور جریان اشنایدر الکتریک (نسبت تبدیل 3000 به 5)
 • ترانسفورماتور جریان اشنایدر الکتریک (نسبت تبدیل 4000 به 5)
 • ترانسفورماتور جریان اشنایدر الکتریک (نسبت تبدیل 5000 به 5)
 • ترانسفورماتور جریان اشنایدر الکتریک (نسبت تبدیل 6000 به 5)