توضیحات

Motor circuit breaker, TeSys GV2, 3P, 9-14 A, thermal magnetic, screw clamp terminal

کلید حرارتی مغناطیسی موتوری ۹ تا ۱۴ آمپر

GV2P16

 

کلید حرارتی:

کلیدهای حرارتی معمولاً برای حفاظت مصرف کننده ها در برابر اضافه بار به کار می روند. از آنجا که خطاهای ناشی از اضافه بار معمولاً خیلی خطرناک نیست، این کلید ها نسبت به فیوزها و کلیدهای مغناطیسی، با تأخیر زمانی زیادی عمل می کنند. جریان در این رله از چند حلقه سیم عبور می کند که به دور یک تیغه بی متال پیچیده شده است. بی متال از دو تیغه فلزی به هم چسبیده ساخته شده است. ضرائب انبساط طولی در اثر حرارت این دو تیغه با هم متفاوت است معمولاً یکی از تیغه ها دارای ضریب انبساط طولی تقریباً صفر است. این دو تیغه به هم جوش خورده اند و اگر گرم شوند، تیغه ای که ضریب انبساط طولی زیادتری دارد افزایش طول پیدا می کند و چون دو تیغه بهم وصل هستند این افزایش طول باعث خمش تیغه ها می شود به این ترتیب، اگر در اثر افزایش بار، حرارت منتقل شده به بی متال زیاد شود تغییر حالت داده و با آزاد شدن تیغه متصل به کنتاکت بالا فنر جمع شده و کنتاکت ها را از هم جدا می کند درنتیجه مدار قطع می شود. به این نمونه کلید، کلید موتوری نیز گفته می شود.

کلید حرارتی و مغناطیسی: در اغلب موارد مصرف کننده های الکتریکی بخصوص موتورها هم در مقابل اتصال کوتاه و هم در برابر اضافه بار حفاظت می شوند به کلیدهایی که دو سیستم حفاظت را تواماً دارند کلید حرارتی-مغناطیس گویند.

 

فنی
کد فنی GV2P16
کاربرد محصول موتوری
رنج جریان(آمپر) ۹-۱۴A