توضیحات

Motor circuit breaker, TeSys GV2, 3P, 6-10 A, thermal magnetic, screw clamp terminals

 

کلید حرارتی مغناطیسی ۲۴ تا ۳۲ آمپر

GV2ME32

 

کلید محافظ موتور یک نمونه از انواع کلیدخودکار است و می تواند جریان شدید الکتروموتور را در زمان راه اندازی تحمل کند،بدون اینکه کلید قطع شود. کلید محافظ می تواند موتور را در مقابل اتصال کوتاه، تکفاز شدن الکتروموتور، افت ولتاژ و اضافه بار حفاظت کند برای کار کردن رله، معمولاًآن را بر روی جریان معینی تنظیم می کنند (۵.۱ تا ۸.۱ برابر جریان نامی) زمانی کهجریان از حد تنظیم شده بیشتر شود، قسمت حرارتی رله عملکرده و مدار را قطع می کندقسمت مغناطیسی این رله از یک هستۀ متحرک و یک بوبین تشکیل شده است به طوری که هستۀمتحرک از طریق نیروی یک فنر به طرف بالا کشیده می شود. زمانی که جریان از حد تنظیمشده بالاتر رود یا در مدار اتصال کوتاه به وجود آید، بوبین مغناطیس شده، هسته متحرکرا به سمت پایین می کشد و باعث قطع کنتاکت های متصل به هستۀ متحرک می شود در نتیجهرله مدار را قطع می کند لازم به ذکر است که مدت زمان عمل رله بسیار کم است.

کلید حرارتی مغناطیسی فوق رنج جریان ۲۴ تا ۳۲آمپر را پوشش می دهد و برای مدارهای سه فاز متناوب استفاده می شود. این نمونه کلیداز نظر موقعیت نصب می تواند در هر حالت داخل  تابلوی برق قرار گیرد.

 

کلیدهای حرارتی-مغناطیسی معمولاً برای راه اندازیدو جریان مختلف استفاده می شود:

– ۱   کلید محافظ موتور برای راه اندازیسبک که جریان راه اندازی را درصورتی که از ۵ برابر جریان نامی تجاوز نکند به مدت ۲۰ ثانیه نگه می دارد.

۲ – کلیدمحافظ موتور برای راه اندازی های سنگین در صورتی که جریان راه اندازی از ۱۰ برابر جریان نامی تجاوز نکند، به مدت ۴ ثانیه تحمل می نماید. در نتیجه این کلید در شرایط سخت تری از کلید اتوماتیکمعمولی با رله جریان زیاد کار می کند.

 

فنی
کد فنی GV2ME
کاربرد محصول موتوری
رنج جریان(آمپر) ۲۴-۳۲A
توان موتور(کیلو وات) ۱۵KW