توضیحات

 

فنی
کد فنی EZC100H3080
رنج جریان(آمپر) ۸۰A
ظرفیت قطع ۳۰KA
واحد تریپ TM80