توضیحات

 

فنی
کد فنی EZC100H3060
رنج جریان(آمپر) ۶۰A
ظرفیت قطع ۳۰KA
واحد تریپ TM60