توضیحات

 

فنی
کد فنی EZC100H3040
رنج جریان(آمپر) ۴۰A
ظرفیت قطع ۳۰KA
واحد تریپ TM40