توضیحات

هماهنگی بین کلید اتوماتیک فیکس ،

استفاده از ابزار محافظ دارای قدرت قطع کمتراز جریان اتصال کوتاه احتمالی در نقطه اتصالش مجاز می باشد تا وقتی که وسیله بالادست دیگری با حداقل قدرت قطع لازم، نصب شده باشد. در این حالت مشخصه های هر دو دستگاه باید به گونه ای تطبیق شده باشد که انرژی انتقالی از سوی دستگاه بالادست بیشتر از حد تحمل دستگاه پایین دست و کابل های رابط این دستگاه نباشد و باعث خرابی نشود.

Cascading تنها می تواند توسط آزمایشگاه ها تست شود و ترکیب های ممکن فقط توسط سازنده کلید اتوماتیک تعیین می شود.

 

شبکه پایین دست ۲۲۰-۲۴۰ ولت از شبکه  ۳۸۰-۴۱۵ ولت

برای کلیدهایدو پل یا نول و تک پل  متصل بین فاز و نول در یک شبکه ۴۱۵-۳۸۰ ولت با سیستم نول TNS یا TT، از ۲۴۰-۲۲۰ ولت برای حالت های مختلف ممکن Cascading بین کلیدهای بالادست و پایین دست باید کمک گرفت.

فنی
کد فنی EZC100H3020
رنج جریان(آمپر) ۲۰A
ظرفیت قطع ۳۰KA
واحد تریپ TM20