توضیحات

 

فنی
کد فنی EZC250H3175
رنج جریان(آمپر) ۱۷۵A
ظرفیت قطع ۳۶KA
واحد تریپ TM175