توضیحات

 

فنی
کد فنی EZC100H3100
رنج جریان(آمپر) ۱۰۰A
ظرفیت قطع ۳۰KA
واحد تریپ TM100