توضیحات

زمین الکتریکی

درزمین کردن الکتریکی، قسمتی از دستگاه برقی که در حالت عادی به بخش های برقدار متصلاست، به طرق مختلف زمین می گردد. در واقع زمین کردن الکتریکی، یعنی زمین کردن نقطهای از دستگاه های الکتریکی و ادوات برقی؛ مانند زمین کردن مرکز ستاره سیم پیچیترانسفورماتور یا ژنراتور و یا زمین کردن سیم نول که جزئی از آن از مدار الکتریکیباشند. زمین کردم الکتریکی دستگاه ها جهت عملکرد صحیح دستگاه و جلوگیری از افزایشولتاژ فازهای سالم نسبت به زمین (در موقع اتصالی یکی از فازها با زمین) ضروری است

.از مزایای دیگر زمین کردن الکتریکی، جلوگیری از نامتعادل شدن ولتاژ فازها در اثرعدم تعادل بار، قطع نمودن مدار اتصال کوتاه شده بر اثر عملکرد سیستم حفاظتی وحفاظت دستگاه های برقی هنگام برخورد صاعقه با شبکه می باشد.

 

زمینکردن الکتریکی به سه دستۀ زمین کردن مستقیم، غیر مستقیم و باز تقسیم می شود:

۱.زمین کردن مستقیم:

مانند اتصال مستقیم نقطه ی صفر ترانسفورماتور با نقطهای از سیم رابط دو ژنراتور جریان دائم به زمین.

۲.زمین کردن غیر مستقیم:

مانند اتصال نقطۀ صفر ژنراتور توسط یک مقاومت بزرگبه زمین یا اتصال نقطه صفر ستاره ترانسفورماتور توسط سلف بزرگ به زمین (سلف پیترسونیا پیچک محدود کنندۀ جریان زمین).

۳.زمین کردن باز:

در این نوع زمین کردن، نقطۀ صفر یا اصولاً هر نقطهاز شبکۀ الکتریکی که دارای پتانسیل نسبت به زمین است توسط یک فیوز فشار قوی، مانندبرقگیر، به زمین متصل می شود. در حالت کار عادی شبکه، مدار فیوز باز است، به عبارتیارتباط شبکه با زمین برقرار نیست.

ولی در مواقعی که ولتاژ زیادی شبکه را تهدید می کند،بدین جهت زمین کردن باز، نوعی از زمین کردن الکتریکی در حالت کار عادی شبکه محسوب نمیشود.

 

جریانالکتریکی در مواقعی که دستگاه ها و شبکۀ برق رسانی بدون عیب نیز باشد از زمینالکتریکی عبور می کند، در صورتی که عبور جریان از زمین محافظتی، فقط در مواقعارتباط فازها با زمین ایجاد می شود. زمین کردن الکتریکی در تأسیسات فشار قوی،معمولاً از وظایف توزیع کننده برق است اما در تأسیسات فشار ضعیف تا ۱۰۰۰V، خصوصیات و عملکرد سیستم زمین الکتریکی و حفاظتی باید هر دو باهم در نظر گرفته شوند.

نوع زمین در تأسیسات الکتریکی و نگه داشتن حداقل مقاومتزمین، بستگی به نوع شبکۀ انتخاب شده و سیستم های حفاظتی دارد.

فنی
کد فنی A9R44263
نام اختصاری ACTI9
جریان نشتی(آمپر) ۳۰۰mA