در انبار
شناسه انبار: A9R50425 دسته ها:

توضیحات

کلیدهای محافظ جان (R.C.C.B)

به منظور حفاظت از جان افراد در مقابل خطر برق گرفتگی و جلوگیری از خطرات جریان نشتی از کلیدهای حفاظت از خطر برق گرفتگی (محافظ جان) استفاده می شود. این دستگاه از محفظه ای که در آن یک کلید مغناطیسی و یک مبدل جریان قرار دارد تشکیل شده است. سیم پیچ ثانویه این مبدل، جریان رله مغناطیسی را تأمین می کند از میان هسته حلقه شکل این مبدل مجموع جریان یک یا سه فاز مربوط به دستگاهی که باید حفاظت شود عبور می کند. چون در بار غیر متعادل از سیم نول (MP) نیز جریان عبور می کند.

لذا، این سیم نیز باید از داخل این حلقه عبور کند اگر از یکی از سیم هایی که در داخل حلقه مبدل قرار گرفته است جریان عبور کند (درست مشابه سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور) باعث ایجاد میدان مغناطیسی متغیر در هسته می شود در حالتی که در مصرف کننده اتصال بدنه وجود نداشته باشد جریان ورودی و خروجی مصرف کننده با یکدیگر برابر و در خلاف جهت یکدیگر است و در نتیجه از هسته مبدل هیچ فوران مغناطیسی عبور نمی کند و بنابراین در سیم پیچ ثانویه نیز هیچ ولتاژی القاء نشده و رله مغناطیسی عمل نخواهد کرد.

در صورت اتصال قسمت های الکتریکی دستگاه به بدنه آن، جریانی از زمین به طرف نقطه صفر ترانسفورماتور شبکه عبور خواهد کرد )مطابق شکل زیر( در نتیجه جریانی که از داخل حلقه به سمت مصرف کننده جاری می شود بیشتر از جریانی است که از داخل همان حلقه به شبکه برمی گردد.

این تفاوت جریان در هسته یک فوران مغناطیسی متغیری ایجاد کرده و در سیم پیچ ثانویه آن نیروی محرکه القایی ایجاد می شود که باعث عبور جریانی از داخل سیم پیچ رله مغناطیسی می گردد. در صورتیکه این جریان در حد نامی باشد رله عمل کرده و کلید اصلی قطع خواهد شد.

کلید محافظ جان اشنایدر ولتاژهای تماس خطرناک را ظرف ۲.۰ ثانیه قطع می کند و نصب و سیم کشی آن ساده و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می باشد.

فنی
کد فنی A9R50425
نام اختصاری Acti 9 iID K
جریان نشتی(آمپر) ۳۰mA