PB120421_1500x1500-5

در انبار

طول عمر سیستم زمین

بخش های فلزی یک الکترود زمین در تماس مستقیم باخاک هستند و به همین دلیل تحت تأثیر اقدامات منفی مختلف قرار گرفته که عمر آن رامحدود می کنند. هادی های الکترود زمین باید علاوه بر کوچک بودن ابعاد آنها دارایمشخصات زیر باشند:

توضیحات

محافظ جان ۱۰۰ آمپر

محافظ جان ۱۰۰ آمپر چهار پل ۳۰ میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع ۱۰kA اشنایدر الکتریک

طول عمر سیستم زمین

بخش های فلزی یک الکترود زمین در تماس مستقیم باخاک هستند و به همین دلیل تحت تأثیر اقدامات منفی مختلف قرار گرفته که عمر آن رامحدود می کنند. هادی های الکترود زمین باید علاوه بر کوچک بودن ابعاد آنها دارایمشخصات زیر باشند:

  • قدرت مکانیکی در طول نصب و عملکرد
  • توانایی مقاومت در برابر خوردگی در خاک
  • ظرفیت تحمل جریان کافی در طول جریان های خطا یا آذرخش

وقتی که طول عمر مدنظر باشد، خوردگی مهمترین مشکلدر الکترودهای دفن شده در زمین است. موارد زیر از جمله خوردگی هایی است که الکترودهایزمین را تحت تأثیر قرار می دهد:

  1. خوردگی گالوانیک (الکتروشیمیایی)
  2.      خوردگی که از جریان های DC سرگردانی کهدر خاک گردش می‌کنند ناشی می‌شود. یکی از مواردی که با این پدیده مواجه است، پست‌های تغذیهDC راه آهن یا ترامواست.
  3.   خوردگی شیمیایی که به وسیلۀ واکنش های شیمیایی بینفلزی الکترود و ترکیب شیمیایی موجود در خاک ایجاد می شود. ویژگی های خورندۀ خاک بهوسیله عدد PH که نشان دهنده اسیدی، خنثی یا بازی بودن خاک است معین می شود.

محافظ جان ۱۰۰ آمپر

ویژگی های سیستم زمین

ایجاد یک سیستم زمین مطلوب حتی تا همین سال‌های اخیر، صرفاً به مفهوم داشتن شبکۀ زمین با مقاومت هر چه کمتر بوده است.اما با ایجاد شبکه‌های گستردۀ برق وسیع و با ظرفیت بالا، طبعاً باجریان های اتصال کوتاه فوق العاده روبرو هستیم که با وجود مقاومت کم سیستم زمین،پتانسیل آن ممکن است از حد مجاز ایمنی تجاوز کند. به همین جهت، تحقیقات بعدی مفاهیمجدیدی از لحاظ ایمنی را تحت عنوان کلی کنترل گرادیان پتانسیل، در شرایط بروز خطا معرفیکرده است.

ویژگی های سیستم زمین

سیستم زمین باید دارای سه ویژگی عمده زیر باشد:

الف) سیستمزمین دارای مقاومت کمی باشد. این کار سبب می‌شود تا امپدانس مؤلفه صفر دیده شده در نقطۀ اتصالی، مقدار کوچکی داشته باشداین مقاومت کم باعث می‌شود که هم عملکرد مطمئن و سریع رله های تشخیص فازبه زمین تضمین گردد و هم اضافه ولتاژهای ایجاد شده در فازهای سالم، کمتر از مقادیرپیش بینی شده و مجاز باشند.

ب) سیستمزمین در محل اتصال برقگیر به زمین، مقاومت موجی کم داشته باشد تا سطح محافظت مناسبیرا برای برقگیر به وجود آورد.

برقگیر به منظور تخلیۀ ولتاژ های موجی به زمین در نظرگرفته می شود و بنابراین جریان های موجی با دامنه و شیب قابل ملاحظه از طریق آن بهزمین وارد می‌شود. چنانچه مقاومت موجی سیستم زمین در محل اتصالبرقگیر به آن، مقدار زیادی باشد، تخلیۀ کامل و سریع جریان های موجی صورت نمی‌پذیرد و ولتاژ موجی قابل ملاحظه ای در طرف زمین برقگیر ظاهر می شود. لذاسطح حفاظت برقگیر افزایش می یابد و احتمال آسیب دیدگی تجهیزات پیش می آید.

ج) سیستم زمین بایدبتواند ایمنی افراد و تجهیزات را تأمین نماید. سیستم زمین باید به گونه ای طراحی شودتا با ایجاد مسیر مناسب برای عبور جریان به زمین، چه در حالت عادی و چه در شرایط خطا تضمین نماید که اشخاص حتی اگر با تجهیزات زمین شده تماس داشته باشند، در معرضشوک الکتریکی خطرناک واقع نشوند.

علتشوک اعمال ولتاژ های گام، تماس و یا انتقالی است.