در انبار

بيمتال 2.5 الی 4 آمپر

رﻟه ﺣﺮارتی ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺘﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺪارﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر (ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ) به ﻛﺎر می رود. ﺑﻴﻤﺘﺎل ﻣﻌﻤﻮﻻً از دو تیغۀ ﻓﻠﺰی ﻏﻴﺮ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ و ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺒﺴﺎط ﻃﻮلی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ می ﺷﻮد ﺑﻴﻤﺘﺎل دارای دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺪار ﻗﺪرت و ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ می باشد

توضیحات

بیمتال ۲.۵ الی ۴ آمپر

 

بیمتال ۲.۵ الی ۴ آمپر اشنایدر الکتریک

 

رﻟه ﺣﺮارتی ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺘﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺪارﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر (ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ) به ﻛﺎر می رود. ﺑﻴﻤﺘﺎل ﻣﻌﻤﻮﻻً از دو تیغۀ ﻓﻠﺰی ﻏﻴﺮ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ و ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺒﺴﺎط ﻃﻮلی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ می ﺷﻮد ﺑﻴﻤﺘﺎل دارای دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺪار ﻗﺪرت و ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ می باشد و ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد از ﻣﺪار ﻗﺪرت آن در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آن از ﻣﻘﺪار ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ ه روی ﺑﻴﻤﺘﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻫای ﻗﺴﻤﺖ فرمان بیمتال خواهد شد.

 

ﺑﻴﻤﺘﺎل : 

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮری از ﺑﻴﻤﺘﺎل از ﺣﺪی ﺑﺎﻻﺗﺮ رود، مقدار تنظیم شده بر روی بیمتال، عبور جریان دو فلز را گرم کرده طول آن ها را افزایش می دهد و از آنجا که طول یکی بیشتر از دیگری افزایش می یابد دو فلز خم شده و از طریق اهرم هایی کنتاکت بیمتال را باز می کنند به این ترتیب مدار قطع می شود.

ﻫﺮ رلۀ ﺣﺮارﺗﻲ ﺳﻪ ﻓﺎز از ﺳﻪ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻗﺪرت ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻠﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﻗﺮار می گیرند و دو ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻬﺮه میگیرد.

از دو ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻓﺮﻣﺎن یک ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ بسته اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ ﻗﻄﻊ ﻣﺪار ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻮﺑﻴﻦ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﺑﻪ ﻛﺎر می رود و دو ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺑﻴﻤﺘﺎل، بسته می شود و ﺑﺮای اﻃﻼع  ﻳﺎ وﺻﻞ ﻣﺪارﻫای اﺿﻄﺮاری ﺑﻪ ﻛﺎر می رود.

بیمتال
range
TeSys
product name
TeSys LRD
product or component type
Non differential thermal overload relay
device short name
LR3D
relay application
Motor protection
product compatibility
LC1D38
LC1D09
LC1D32
LC1D25
LC1D18
LC1D12
network type
DC
AC
thermal protection adjustment range
۲.۵…۴ A
[Ui] rated insulation voltage
Power circuit: 600 V conforming to CSA
Power circuit: 600 V conforming to UL
Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1